Sprekers

Jet Bakels is cultureel antropoloog, gespecialiseerd in de relatie tussen mens en dier. Zij schreef een proefschrift over de betekenis van de tijger in Indonesië, en publiceert over (liefs gevaarlijke) dieren in o.a. kranten en tijdschriften. Ook schreef zij een aantal kinderboeken over dit thema. Daarnaast is zij tentoonstellingsmaker. Eerder werkte zij aan de vernieuwde invulling van het Groote Museum voor Mens en Natuur van Artis. Momenteel werkt ze als gast-conservator voor het Teylers Museum aan een expositie over cryptozoölogie

Susan Boonman-Berson studeerde Bos-en Natuurbeheer (MSc) in Wageningen, waarna ze diverse jaren werkzaam is geweest (ngo, overheid, commercieel). Haar interesse in complexe vraagstukken bracht haar terug naar Wageningen waar ze nu haar proefschrift aan het afronden is over mens-dier interacties in wildbeheerpraktijken die te maken hebben met conflicten tussen mens en dier. Geïnspireerd door haar eigen onderzoek wil ze als zelfstandige onderzoeker verder aan de slag met de vraag hoe we kunnen werken aan alternatieve vormen van beheer en manieren van samenleven met wilde dieren. Daarnaast begeleidt ze studenten/jonge onderzoekers in hun onderzoeksproces.

bernice bovenkerkBernice Bovenkerk is universitair docent bij de Philosophy Group van Wageningen Universiteit. Hier doet zij onderzoek naar de ethiek van domesticatie van dieren. Voorheen was zij als post-doc werkzaam aan het Ethiek Instituut van Universiteit Utrecht, waar zij onderzoek deed naar de morele status en het welzijn van vissen in de aquacultuur. Zij promoveerde in 2010 aan Melbourne University in de politieke filosofie op een proefschrift over deliberatieve demoractie toegepast op de discussie over dierlijke en planten-biotechnologie. Zij studeerde milieufilosofie aan de Universiteit Amsterdam en Melbourne University.

martin drenthenMartin Drenthen is universitair hoofddocent filosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij promoveerde in 2003 op zijn proefschrift Grenzen aan wildheid over de betekenis van Nietzsche’s moraalkritiek voor ethische debatten over natuurontwikkeling. Sinds begin 2013 is hij projectleider van een VIDI onderzoeksproject waarin hij een hermeneutische landschapsethiek ontwikkelt die conflicten rond nieuwe natuur begrijpt analyseert vanuit de relatie tussen het leesbare landschap en onze morele identiteit.

DSC05232 cropClemens Driessen is een filosoof met modder aan z’n schoenen die werkt als universitair docent bij de leerstoelgroep Culturele Geografie van de Wageningen Universiteit. Hij onderzoekt verschuivende morele opvattingen rondom veehouderij en natuurbeheer en de rol van nieuwe technologie bij veranderende mens-dier relaties. Onder andere door empirisch sociaal-wetenschappelijk onderzoek op de boerderij, door historisch onderzoek zoals naar de geschiedenis van het ‘Heck rund’, en in samenwerking met ontwerpers zoals in het ‘Playing with Pigs’ project.

Kester Freriks (1954) is schrijver van romans, essays, vogel- en natuurboeken. Hij schrijft over cultuur en natuur voor NRC Handelsblad. Zijn boek De kleuren van het wad. Van bedreigde zee tot Werelderfgoed (2015) werd genomineerd voor de Jan Wolkersprijs. Publicaties onder meer: Verborgen wildernis. Ruige natuur en kaarten in Nederland (2010) en Het nieuwe vogels kijken. Tweehonderd en meer zeldzame vogelsoorten in de Lage Landen (2016).

Floor Haalboom (1987) studeerde wetenschapsgeschiedenis (MA), Nederlandse taal en cultuur (BA) en biologie (BSc) in Utrecht, met speciale interesse in de historische verhoudingen tussen mensen, dieren en milieu. Op dit moment rondt ze haar proefschrift af over de Nederlandse twintigste-eeuwse omgang met infectieziekten die door mensen en vee gedeeld worden (‘zoönosen’), aan het Descartes Centrum voor Wetenschapsgeschiedenis en –filosofie (Universiteit Utrecht) en het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde (UMC Utrecht). Daarnaast bereidt ze een volgend onderzoek voor naar de milieugeschiedenis van de twintigste-eeuwse intensieve veehouderij.

Joost van Herten (1968) is van huis uit dierenarts en werkt als beleidsadviseur voor de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde. Daar heeft hij dagelijks te maken met ethische vraagstukken waar dierenartsen mee geconfronteerd worden. Om deze kwesties het hoofd te kunnen bieden volgde hij in 2012 een master applied ethics aan de Universiteit Utrecht. De laatste jaren ligt zijn focus op de aanpak van antibioticaresistentie in de dierhouderij en doet hij aan Wageningen University and Research een promotieonderzoek naar de morele dimensies van het One Health-concept in het kader van zoönosebestrijding.

Aquatisch ecoloog Henk Hoogenboom werkte als wetenschapper voor de Universiteit Wageningen en als beleidsadviseur bij het Hoogheemraadschap Delfland. Hij was voorzitter van de Werkgroep Ecologisch Waterbeheer, het platform voor uitwisseling van kennis over het ecologisch functioneren van watersystemen. Naast zijn werk als docent biologie is hij voorzitter van de stichting Duurzaam Natuurbehoud Peru. DNP werk samen met haar Peruaanse zusterorganisatie UCUMARI aan het beschermen van de natuur in het noorden van Peru. Zijn kennis en ervaring legde hij vast in het standaardwerk Aquatische Ecologie, uitgegeven door de  KNNV.

Ella de Hullu  is directeur van de Stichting Bargerveen.  Een organisatie waarin toegepaste kennis voor natuurbeheer en beleid wordt ontwikkeld, onderwijs wordt verzorgd en adviezen worden gegeven aan beleid en beheer. Een van de pijlers van de stichting is advisering over en het doen van onderzoek aan exoten. Ella heeft met Rob Leuven het Nederlands Expertise Centrum Exoten opgericht. In Het NEC-E ontwikkeld kennis over exoten met verschillende invalshoeken, risicoanalyses, early warning systems, voorlichting en bewustwording, bestrijding van invasieve exoten en methoden om ecosystemen veerkrachtiger te maken tegen mogelijke invasieve exoten.

Caspar Janssen (1962) is schrijver/journalist. Hij schrijft over natuur (en mens en natuur) voor onder meer de Volkskrant. Van zijn hand verschenen de boeken Ontpopt; stedeling ontdekt natuur (2012), Het veen, de vlinder en de openbaring (2015) en In de ban van het beest (2015). In dat laatste boek portretteerde hij 65 inheemse natuurdieren, aan de hand van interviews met hun kenners.

jozef keulartzJozef Keulartz studeerde wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij in 1992 promoveerde op een proefschrift over het werk van de Duitse filosoof Jürgen Habermas. Hij was universitair hoofddocent bij de leerstoelgroep Toegepaste Filosofie van Wageningen Universiteit & Research Centrum (WUR). Momenteel is hij als emeritus bijzonder hoogleraar Duurzaamheid en Levensbeschouwing verbonden aan de Radboud Universiteit. Keulartz publiceerde op de terreinen van Science & Technology Studies, sociale en politieke filosofie, dierethiek, milieufilosofie en (nationaal en internationaal) natuurbeleid. Hij is voorzitter van de stichting Natuurlijke Processen.

yulia kisoraYulia Kisora doet onderzoek naar mens-dier relaties en interacties in dierentuinen. Ze verkent daarmee de veranderende praktische en ethische dilemma’s in een tijd waarin de natuur en cultuur meer en meer vervlochten raken. In haar onderzoekswerk combineert ze haar studies linguïstiek, literatuurwetenschappen, dierenwelzijn en culturele geografie. Eerder heeft Yulia een aantal jaar gewerkt als voorlichter en tour guide in een Siberische dierentuin. Ook schreef ze een master thesis over het dierenwelzijn van in gevangenschap levende orang-oetangs. In 2016 behaalde ze een tweede masterdiploma in Tourism, Leisure and Environment aan de Wageningen Universiteit.

michiel korthalsMichiel Korthals richt zijn onderzoek op de globale en lokale samenhang tussen water, landbouw en milieu, sociale instituties, klimaatverandering, en honger en ondervoeding. Hij is emeritus hoogleraar Toegepaste Filosofie, Wageningen Universiteit. Voornaamste publicaties: Filosofie en intersubjectiviteit (1983); Duurzaamheid en democratie (Boom, 1995); Tussen voeding en medicijn (Utrecht 2001), Voor het eten (Boom 2002), Pépé Grégoire, Een filosofische duiding van zijn beelden (Waanders, 2006). Hij was hoogleraar directeur van het Department Sociale Wetenschappen (1996-2000) en voorzitter van de RvT van de Stichting FREE (Foundation for the Restoration of European Ecosystems), die ongeveer 1500 Hooglanders, Konikspaarden, Wisenten en Rode Geuzen beheert (tot 2014); voorzitter van de Wouter Schatbornstichting voor nieuwe energie; lid van Raad van Advies van Hoge Veluwe; lid bestuur Stichting oude landgewassen Laren (SOLL). De laatste jaren treedt hij veelvuldig op met lezingen en gedichten over eten, landbouw en natuur.

Harry J. Kraaij is kunsthistoricus en tentoonstellingsmaker en doet promotie-onderzoek naar het dier in de samenleving van de 19de eeuw en hoe zich dat laat aflezen in de schilderkunst van die periode in Nederland.

 

bram van liereBram van Liere is filosoof en bioloog. Hij is fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Provinciale staten van Noord-Holland. In zijn masterthese ‘Ethiek in het wild’ zocht hij een oplossing voor het conflict tussen ‘dierethiek’ en ‘milieuethiek’ in zijn tweede masterthese ‘Elaborate monkey talk or unique universal grammar?’ schreef hij over de evolutie van taal. Voor de Partij voor de Dieren werkte hij aan de woudfundingactie om Staatsbosbeheernatuur veilig te stellen in een openbare veiling. Het beheerplan van zijn hand voor de gebieden in Daarle (OV) wordt momenteel uitgevoerd.

Eva Meijer werkt aan een promotieonderzoek in de filosofie, getiteld ‘Political Animal Voices’, aan de Universiteit van Amsterdam, waar ze ook lesgeeft. Ze is voorzitter van de landelijke OZSW werkgroep dierethiek, en oprichter van Minding Animals Nederland. In 2016 verscheen haar boek Dierentalen, een populair-filosofisch boek over talen van niet-menselijke dieren, dat op de shortlist staat van de Socratesbeker. In datzelfde haar verscheen haar derde roman Het vogelhuis, over vogelonderzoeker Len Howard. Meer informatie is te vinden op www.evameijer.nl.

Norbert Peeters leerde van Charles Darwin en Th.C.W. Oudemans dat ons Aristotelische, filosofische denkmeubilair de ware complexiteit van het plantleven verbloemt. Hij schrijft hierover op zijn gelijknamige website, waarbij hij verschillende facetten van het plantenleven onder de loep neemt. Zo kijkt hij bijvoorbeeld naar monsters in het plantenrijk, behandelt spectaculaire botanische vliegers, ontrafelt het mottenmysterie, beschrijft spookfruit en laat zien hoe planten kloklezen.

Maarten Reesink is mede-oprichter van omroep Piep. Hij is werkzaam bij de vakgroep Media en Cultuur van de Universiteit van Amsterdam. Sinds enkele jaren geeft hij hier ook colleges over Animal Studies, de nieuwe academische discipline die zich onder meer bezighoudt met de rol en betekenis van dieren in de populaire en audiovisuele cultuur. Daarnaast is hij betrokken bij Future Planet Studies, een nieuwe BA-opleiding aan de UvA die draait om actuele vraagstukken op het snijvlak van mens, natuur en milieu.

Ria Winters is onderzoeker, illustrator en schrijver, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Zij schildert en fotografeert de natuur, in het bijzonder landschappen en papegaaien. Zij exposeert wereldwijd, van Vancouver tot Mauritius. In 2009 ging ze op expeditie voor de Artists for Conservation Foundation naar Mauritius,bestudeerde oude reisverslagen en observeerde daar skeletten en balgen in het natuurhistotisch museum om uitgestorven soorten weer op het doek tot leven te wekken. Het resulteerde in diverse publicaties en haar boek A Treasury of endemic fauna of Mauritius and Rodrigues.

Haar werk is onder meer te bewonderen op instagram.